องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 E-service
 ติดต่อเรา
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลตลาด
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ 6 บ้านสันนายาว จำนวน 119 ครัวเรือน ๆ ละ 60 บาท ประจำเดือนเมษายน 2567 ถึง มิถุนายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ 6 บ้านสันนายาว จำนวน 119 ครัวเรือน ๆ ละ 60 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ 7 บ้านเวียงสา จำนวน 185 ครัวเรือน ๆ ละ 60 บาท ประจำเดือนเมษายน 2567 ถึง มิถุนายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ 7 บ้านเวียงสา จำนวน 185 ครัวเรือน ๆ ละ 60 บาท ประจำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ 10 บ้านศรีค้ำ จำนวน 181 ครัวเรือน ๆ ละ 60 บาท ประจำเดือนเมษายน 2567 ถึง มิถุนายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ 10 บ้านศรีค้ำ จำนวน 181 ครัวเรือน ๆ ละ 60 บาท ประจำ
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอยปากทางเข้าบ้านป่ายาง (ทิศใต้) บ้านศรีค้ำ หมู่ที่ 10
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอยปากทางเข้าบ้าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 2 ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ขนาด 1x3 เมตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมการก่อนพิธีและอัฐบริขาร จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมการก่อนพิธีและอัฐบริขาร จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) จำนวน 1 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) จำนวน 1 โ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 โครงการ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายการการจัดซื้อจัดจ้างที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/26 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย