องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 E-service
 ติดต่อเรา
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลตลาด
 ธนาคารขยะ
 รณรงค์การออมเงิน
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
One Day at Srikham

จุดเริ่มต้น One Day at Srikham

ไร่ชาฉุยฟง สถานที่เที่ยวถ่ายรูป มีชา กาแฟ และของฝาก  สถานที่จอดรถกว้างขวาง เวลา เปิด ปิด 08.30 น. – 17.00 น. โทรศัพท์053 771 563

 

ถ้าป่าอาชาทอง Unseen จังหวัดเชียงราย พระขี่ม้าบิณฑบาตร  ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตักบาตร คือ ช่วงเวลา 08.00 – 08.30 น. เดินทางจากไร่ชาฉุยฟง 5.1 กิโลเมตร

 

ลานอาหารและการแสดงบ้านแสนสุข แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ตำบลศรีค้ำ มีการแสดงของชนเผ่าอาข่า อาหารชนเผ่าอาข่า และ ผลิตภัณฑ์ของชนเผ่าอาข่าบริการนักท่องเที่ยว ควรติดต่อ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 พ่อหลวงจันดี เบอร์โทรศัพท์ 098 838 8438 ก่อนไปนะครับ ระยะเดินทางจาก ไร่ชาฉุยฟง 9.4 กิโลเมตร

 

สวนดอกไม้ดาวจรัสแสง ร้านขายส่งดอกไม้ ของฝากต่างๆ มีบริการร้านอาหาร ห่างจากไร่ชาฉุยฟง 7.5 กิโลเมตร  เวลา เปิด ปิด 08.30 น. – 17.00น.  เบอร์โทรศัพท์ 094 526 7181

 

แหล่งเรียนรู้ การจัดการขยะบ้านสันนายาว สำหรับ ผู้ที่สนใจการจัดการขยะภายในชุมชน เพราะเราเป็นที่แรกในการจัดการขยะ โดยเตาเผาขยะเผาไหม้ในตัวเอง สามารถติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ที่เบอร์โทรศัพท์ 053 665073 ห่างจากไร่ชาฉุยฟง 1 กิโลเมตร


แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีค้ำ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง จัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ


ไร่ชาฉุยฟง


ถ้ำป่าอาชาทอง


รายงานประจำปี
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในอำเภอแม่จัน : ของดีอำเภอแม่จัน : ครั้งที่ 8
ประจำปีงบประมาณ 2566


รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอแม่จัน : ของดีอำเภอแม่จัน : ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย