องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 E-service
 ติดต่อเรา
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลตลาด
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติตำบลศรีค้ำ (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ)

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2474 ตำบลศรีค้ำเป็นส่วนหนึ่งของตำบลศาลา ต่อมาปี พ.ศ. 2484  ได้ยกเลิกตำบลศาลาและเปลี่ยนเป็นตำบลป่าซาง จนถึงปี พ.ศ. 2528 ได้แยกการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลป่าซาง และตำบลศรีค้ำ ในส่วนตำบลศรีค้ำมีสภาพเป็นสภาตำบลมี 12 หมู่ บ้านประกอบไปด้วย หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง  หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย หมู่ที่ 6 บ้านสันนายาว  หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา  หมู่ที่ 8 บ้านแม่สลองนอก  หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข หมูที่ 10 บ้านแสนใจ  หมู่ที่ 11 บ้านแสนใจเก่า  หมู่ที่ 12 บ้านห้วยส้านเก่า-ใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2536  อำเภอแม่จันได้มีการแยกเขตปกครองบางส่วนออกไปอยู่กับอำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยมีหมู่บ้านในตำบลศรีค้ำจำนวน 3 หมู่บ้านคือ บ้านแสนใจ  บ้านแสนใจเก่า  บ้านห้วยส้านเก่า  ไปอยู่กับตำบลแม่สลองใน  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  และในปี พ.ศ. 2536 ได้มีการแยกหมู่บ้านเพิ่ม โดยแยกบ้านแม่คำหลักเจ็ด หมู่ที่ 3 ออกเพิ่มเป็นบ้านแม่คำพัฒนา หมู่ที่ 10   และในวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 ได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยอาศัยมาตรา 40 และ 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงให้สภาตำบลต่อไปนี้จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีชื่อตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตั้งอยู่ คือ (566) สภาตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ

ตำบลศรีค้ำ แยกจากตำบลป่าซางในปี พ.ศ. 2528 โดยมีผู้นำการปกครองตำบลศรีค้ำ(กำนัน) ดังนี้
          1.  นายบุญชู   พงษ์วิเศษ       ตั้งแต่ พ.ศ. 2528  ถึง พ.ศ. 2530
          2.  นายทองคำ ปัญญาชนกุล   ตั้งแต่ พ.ศ. 2530  ถึง พ.ศ. 2546
          3.  นายอดิศร   เรือนคำ          ตั้งแต่ พ.ศ. 2546  ถึง พ.ศ. 2555
          4.  นายเกษม   วงค์สุภา         ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  ถึง พ.ศ.2559
          5.  นายเศวต  ยารังษี             ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2561 
          6.  นายอานน  ไชยชนะ          ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ถึง ก.ย. 2564
          7.  นายวิเชลล์  วงศ์กา   ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 ถึงปัจจุบัน
 
ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
          ยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  มีผู้บริหารงานตามลำดับ ดังนี้
          1.  นายทองคำ   ปัญญาชนกุล  เป็นประธานกรรมการบริหาร  ตั้งแต่ พ.ศ. 2540  ถึง  พ.ศ. 2544
          2.  นายเกษม   วงค์สุภา          เป็นประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2544  ถึง  พ.ศ. 2546
          3.  นายธนพงษ์ นันติวงค์         เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2548
          4.  นายสนั่น      มาหล้า          เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งแต่ พ.ศ. 2548  ถึง พ.ศ.2556
          5. นางธนพร  วังเมือง             เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ตั้งแต่ พ.ศ.2556 ถึง ก.ย.2564
  6. นายสนั่น  มาหล้า            เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ตั้งแต่ พ.ศ.2565

ประธานนิติบัญญัติ (สภาฯ) ในการบริหารงานตามลำดับ ดังนี้
          1.  นายบุญ     หม่อมเย็น        เป็นประธานสภา อบต.ศรีค้ำ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2542
          2.  นายเกษม   วงค์สุภา         เป็นประธานสภา อบต.ศรีค้ำ    ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2544
          3.  นายสนั่น    มาหล้า           เป็นประธานสภา อบต.ศรีค้ำ    ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2548
          4.  นายสวิง     วงค์สุภา          เป็นประธานสภา อบต.ศรีค้ำ    ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2552
          5.  นายษายน  เมืองมา           เป็นประธานสภา อบต.ศรีค้ำ ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556
          6.  นายวิทูน    วินันท์             เป็นประธานสภา อบต.ศรีค้ำ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556  ถึง พ.ศ.2564
  7.  สิบเอกพินิจ  ม่วงเกตุ         เป็นประธานสภา อบต.ศรีค้ำ  ตั้งแต่ พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย