องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 E-service
 ติดต่อเรา
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลตลาด
 ธนาคารขยะ
 รณรงค์การออมเงิน
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  งานพัฒนาชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาะวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คนพิการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมศูนย์คนพิการตำบลศรีค้ำ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลศรีค้ำจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
ผู้สูงอายุ
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ภาพการออกตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 25666
ฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุตามช่วงอายุตำบลศรีค้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลศรีค้ำ (หลักสูตรโคมล้านนา) ประจำปีงบประมาณ 2566
การควบคุมยาสูบ
ประกาศนโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ตำบลศรีค้ำ
โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการจัดโครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 2566
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานควบคุมยาสูบในพื้นที่ตำบลศรีค้ำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนงานควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ส่งเสริมอาชีพประชาชน
ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพของประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีค้ำ
ประชาสัมพันธ์สินค้าในพื้นที่ตำบลศรีค้ำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีค้ำและอำเภอแม่จัน ของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีค้ำและอำเภอแม่จัน ของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ  2565
รายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา (หล่อเทียนพรรษา) ปีงบประมาณ 2565
ภาพถ่ายการกำหนดเขตพื้นที่ห้ามสูบในพื้นที่ตำบลศรีค้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา (หล่อเทียนพรรษา) ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศกำหนดนโยบายการควบคุมยาสูบในพื้นที่ตำบลศรีค้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานควบคุมยาสูบ ปี พ.ศ. 2565
ขอความร่วมมือจัดสถานที่เขตปลอดบุหรี่
กิจกรรมการมอบถุงยังชีพและผ้าห่มให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมออกหน่วยตรวจเยี่ยมผู้พิการ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่จันและ รพ.สต.ศรีค้ำ  ประจำปีงบประมาณ  2565
ประกาศขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ตำบลศรีค้ำ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานขออนุมัติจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย