องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 E-service
 ติดต่อเรา
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลตลาด
 ธนาคารขยะ
 รณรงค์การออมเงิน
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
ประจำเดือนมกราคม 2559

งบเดือน ตุลาคม 2564
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ประจำเดือนมีนาคม 2559
ประจำเดือนเมษายน 2559
ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2559
ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค.59 30 ก.ย.60)

รายงานการเงินเดือน ต.ค.2560

รายงานการเงินเดือน พ.ย.2560
รายงานการเงินเดือน ธ.ค.2560
รายงานการเงินเดือน ม.ค.2561
รายงานการเงินเดือน ก.พ.2561
รายงานการเงินเดือน มี.ค.2561
รายงานการเงินเดือน เม.ย.2561
รายงานการเงินเดือน มิ.ย.2561
รายงานการเงินเดือน พ.ค.2561
รายงานการเงินเดือน ก.ค.2561
รายงานการเงินเดือน ส.ค.2561
รายงานการเงินเดือน ก.ย.2561
รายงานการเงินเดือน ต.ค.2561
รายงานการเงินเดือน พ.ย.2561
รายงานการเงินเดือน ธ.ค.2561
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2562
รายงานการเงินเดือน ม.ค.2562
รายงานการเงินเดือน ก.พ.2562
รายงานการเงินเดือน มี.ค.2562
รายงานการเงินเดือน มี.ค2562
รายงานการเงินเดือน เม.ย.2562
ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ประจำเดือน มิถุนายน 2562
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ประจำเดือน สิงหาคม 2562
ประจำเดือน กันยายน 2562
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
งบเดือน พฤศจิกายน 2564
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณเดือน ธันวาคม 2564
งบประมาณเดือนมกราคม 2565
งบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565
งบประมาณเดือนมีนาคม 2565
งบประมาณเดือนเมษายน 2565
งบประมาณเดือนพฤษภาคม 2565
งบประมาณเดือนมิถุนายน 2565
งบประมาณเดือนกรกฎาคม 2565
งบประมาณเดือนสิงหาคม 2565
งบประมาณเดือนกันยายน 2565
งบรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 งบประมาณประจำปี 2565
งบรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 งบประมาณประจำปี 2565
งบรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 งบประมาณประจำปี 2565
รายรับ - รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2565
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2565
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2565
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ศรีค้ำ ปีงบประมาณ 2565
รายงานการเงินเดือนุมภาพันธ์ ปี 2566
รายงานการเงินเดือนกรกฎาคม ปี 2566
รายงานการเงินเดือนมกราคม ปี 2566
รายงานการเงินเดือนมีนาคม ปี 2566
รายงานการเงินเดือนเมษายน ปี 2566
รายงานการเงินพฤษภาคม ปี 2566
รายงานการเงินเดือนมิถุนายน ปี 2566
งบรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566
งบรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
งบรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ 31 มี.ค. 2566
รายงานการเงินเดือนธันวามคมปี 2566
รายงานการเงินเดือนตุลาคม ปี 2565
รายงานการเงินเดือนพฤศจิกายน ปี 2565
รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2566
รายงานงบการเงิน ณ วันสิ้นปี พ.ศ. 2566
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย