องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 E-service
 ติดต่อเรา
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลตลาด
 ธนาคารขยะ
 รณรงค์การออมเงิน
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กองการศึกษา
นางสาวสายสุณี จันทาพูน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์
นางสาวชนัญชิดา ปิงยอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์
นายพัศม ลาชโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิงาน
โทรศัพท์
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
โทรศัพท์
นางสาวศศิชา อนันทะสา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์
นายทนงศักดิ์ จันโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์
นางสาวพรทิพย์ ยูริ
คนงาน
โทรศัพท์
นายนนทการ คำเงิน
จ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์
นางอัญชริการ์ จิตทาน
ครู คศ.3 (ศพด.อบต.ศรีค้ำ)
โทรศัพท์
นางสาวอำพร แสนสุขปัญญาดี
ครู คศ.2 (ศพด.อบต.ศรีค้ำ)
โทรศัพท์
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.อบต.ศรีค้ำ)
โทรศัพท์
นางสาวพัชรินทร์ ศรีกอก
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.อบต.ศรีค้ำ)
โทรศัพท์
นางสาวพัชรี ดวงมณี
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.อบต.ศรีค้ำ)
โทรศัพท์
นางจงรักษ์ ทัญญาสัก
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านป่ายาง)
โทรศัพท์
นางสาวแสงเดือน ดวงคำ
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านป่ายาง)
โทรศัพท์
นางเดือนฉาย สุประการ
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านกล้วย)
โทรศัพท์
นางปราณี ปัญญาเตียม
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านกล้วย)
โทรศัพท์
นายโสภณ ก้อนทองสิงห์
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านกล้วย)
โทรศัพท์
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย