องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 E-service
 ติดต่อเรา
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลตลาด
 ธนาคารขยะ
 รณรงค์การออมเงิน
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กิจกรรม
เมื่อวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ได้มีการจัดประชุมพนักงานส่วนตำบล ดพื่มอบนโยบายการทำงาน สรุกปัญหาการทำงาน และติดตามการทำงาน  ทั้งนี้ได้มีการเน้นย้ำให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ทุกคน งดรับของขวัญ ของกำนัล ของฝากจากผู้รับบริการในการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล   รวมทั้งมีการแจ้งให้ผู้บริหาร ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดด้วย และให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียม และตามลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ และผู้บริหาร  จัดประชุมประจำเดือนเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนให้แก่ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่
รายงานผลการส่งเสริมและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้เป็นองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566
ประมวลภาพโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่แห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2565
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565
กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

ภาพกิจกรรมผู้บริการร่วมกับข้าราชการพนักงาน แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 นายสนั่น มาหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมเพื่อดำเนินการฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ สนับสนุนหน้ากากอนามัยและน้ำยาเดทตอลให้กับประชาชนชาวตำบลศรีค้ำ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ  ร่วมด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่จัน โดยมีนายอำเภอแม่จัน เป็นประธานคณะทำงาน ได้ร่วมลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

ประชุมประชาคมตำบลพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำได้จัดการประชุมประชาคมเพื่อนำโครงการที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ นำมาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ตามความจำเป็นเร่งด่วน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563
โครงการปลูกป่าข้างคำ(แม่น้ำคำ)
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ประจำเดือนตุลาคม 2562
โครงการอบต.เคลื่อนที่
ข้อมูลการใช้สนามกีฬาในเขตพื้นที่ อบต.ศรีค้ำ
การทำไม้กวาดทางมะพร้าว บ้านกล้วยหมู่ที่ 5 ตำบลศรีค้ำ
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ
กิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
นายก อบต.ศรีค้ำ และคณะผู้บริการ พร้อมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมประจำเดืือนเพื่อสรุปผลการทำงาน และมอบนโยบายการทำงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย