องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 E-service
 ติดต่อเรา
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลตลาด
 ธนาคารขยะ
 รณรงค์การออมเงิน
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำขยายถนน พร้อมบ่อพัก ถนนเส้นหลักตั้งแต่อบต.ศรีค้ำ ถึงฟาร์มปลาคาร์ฟ บ้านสันสลีหลวง หมู่ที่ 4 ตามแบบ อบต.ศรีค้ำ กำหนด

แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางเลาะเลียบริมแม่น้ำคำ หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 4
แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟั
แบบ บก. 01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางเลาะเลียบริมแม่น้ำคำ หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 4
แบบ บก. 01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้
แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางเลาะเลียบริมแม่น้ำคำ หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 4
แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง
แผนที่โครงการและแบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางเลาะเลียบริมแม่น้ำคำ หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
แผนที่โครงการและแบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางเลาะเลียบริมแม่น้ำคำ หมู่ที
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานธุรการ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 31 พฤษภาคม 2567 จำนวน 1 ราย รวมระยะเวลา 2 เดื
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานธุรการ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถสามล้อบรรทุก จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถสามล้อบรรทุก จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะรถรับ-ส่งนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองกลาง-ป่ายาง ถึง บ้านพักนักเรียน ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะรถรับ-ส่งนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองกลาง-ป่ายาง ถึ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะรถรับ-ส่งนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย ถึง บ้านพักนักเรียน ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะรถรับ-ส่งนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย ถึง บ้านพักนัก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/33 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย