องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ข้อมูลตลาด
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  trhtr 45y 54y 65
https://hix.one/d/clp71yu6c015hop9txm1bt5eb
https://hix.one/d/clp7211lj014xop9setqci8gm
https://hix.one/d/clp739vcg00snmzpw6zdmtmjo
https://hix.one/d/clp73aaq701c7op9tjhmgu8od
https://hix.one/d/clp73apif00srmzpwj783399z
https://hix.one/d/clp73b5i300zjn5jy5acvsxgo
https://hix.one/d/clp73blgm01bnoc60a81no88d
https://hix.one/d/clp73d6i901cpop9t2650nfyj
https://hix.one/d/clp73dmoa00t7mzpx6vowvrxe
https://hix.one/d/clp73e39v01b7oc5zlh5r4qj2
https://hix.one/d/clp73ejxr01bboc5zczvz3bm7
https://hix.one/d/clp73ezt400yxn5k8oaaz74yy
https://hix.one/d/clp73fewy00tjmzpx9xjh1agb
https://hix.one/d/clp73fuky01bhoc5zrbmrb45w
https://hix.one/d/clp73i0zt00tfmzpwh3rde1ir
https://hix.one/d/clp73igtj01d9op9t39p8ttdw
https://hix.one/d/clp73ixr501choc6093nvgba1
https://hix.one/d/clp73jdsd00tvmzpxlml7pmhm
https://hix.one/d/clp73jso700vrmzq3zfpxzd98
https://hix.one/d/clp73k8se00vvmzq3q47nr3ul
https://hix.one/d/clp73ko6300vxmzq359faru8h
https://hix.one/d/clp73l44n01c5oc5zycghtq8s
https://hix.one/d/clp73lioj00u3mzpxffi36vi8
https://hix.one/d/clp73lxsw00trmzpwbtkpzqgn
https://hix.one/d/clp73mdn301c7oc5z2eqw2kg5
https://hix.one/d/clp73mstf01e7op9tiyzwaus8
https://hix.one/d/clp73n7no01c3op9sqbsf1r5m
https://hix.one/d/clp73nn5c00tzmzpwfccpr4o9
https://hix.one/d/clp73o1z800u1mzpw84316zii
https://hix.one/d/clp73ogcu00u3mzpwvizpfpz7
https://hix.one/d/clp73ovtv01cdoc5zhuye5wen
https://hix.one/d/clp73pb2o01dboc60ijaxw5c9
https://hix.one/d/clp73prgi00uhmzpw20ealstf
https://hix.one/d/clp73q7ad01ejop9t8sbmcua6
https://hix.one/d/clp73wrh2011vn5k8pvp1a9m4
https://hix.one/d/clp73x54b01ehoc60tcor03f1
https://hix.one/d/clp73xk4e011zn5k8ubusyycf
https://hix.one/d/clp73xybf00vtmzpwcc38yntd
https://hix.one/d/clp73yddo01frop9tfb6ufevj
https://hix.one/d/clp73ysgz00vrmzpx4zt93lqd
https://hix.one/d/clp73z7xi00vxmzpx33888uit
https://hix.one/d/clp73zmf200xhmzq3qnysacdu
https://hix.one/d/clp7402mm013xn5jykxgoojr2
https://hix.one/d/clp740i6p01f1oc602ojryqn5
https://hix.one/d/clp740vmv01g3op9trdr48f6v
https://hix.one/d/clp7418ru01exoc5zlhm1mt5d
https://hix.one/d/clp741obk00xxmzq3mpfx2c3x
https://hix.one/d/clp74231a01fboc609ycbymoa
https://hix.one/d/clp742ico01gfop9tmiyivan6
https://hix.one/d/clp742xxa01fjoc5zvel869nu
https://hix.one/d/clp743fj600w7mzpwwvrltqg6
https://hix.one/d/clp7455os00y9mzq3ck9i9j33
https://hix.one/d/clp745jez01fjop9szqw56bz5
https://hix.one/d/clp745yjm0153n5jy0pvsuv8a
https://hix.one/d/clp746fga01h7op9terdog1qf
https://hix.one/d/clp746uro01h9op9trxri2xq8
https://hix.one/d/clp747a7v01fxoc60cqentyoi
https://hix.one/d/clp747r1a013jn5k8dldp0q5r
https://hix.one/d/clp7484s500wjmzpw1p1bl0c4
https://hix.one/d/clp748kob01g7oc609mb4ap4u
https://hix.one/d/clp748zpl015hn5jykcb49oxw
https://hix.one/d/clp74g05401gxop9sp4rvb1tf
https://hix.one/d/clp74gh04010dmzq3tqej2dft
wefwre
ตั้งกระทู้เมื่อ 20 พ.ย. 2566 เวลา 23:02


ชื่อ
Email
รายละเอียด
รูปภาพ ไม่เกิน 100 k
กรอกรหัสก่อนโพส
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย