องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ข้อมูลตลาด
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  film online
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098041110118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098059704118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098068008118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098068956118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098072934118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098073252118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098088858118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098089704118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098096064118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098117850118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098119554118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098120208118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098121048118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098121648118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098124924118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098126304118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098132190118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098133210118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098140302118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122098141268118300
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107581626105532
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107583984105532
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107590896105532
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107591874105532
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107615574105532
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107616330105532
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107623074105532
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107623854105532
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107634642105532
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107639400105532
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107641686105532
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107643636105532
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107646648105532
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107647422105532
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107649462105532
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107650884105532
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107652390105532
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107655882105532
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107658864105532
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.122107660634105532
https://sledujte-wonka-online-czech-republic.statuspage.io/
https://gamma.app/docs/PELISPLUSVer-Los-juegos-del-hambre-Balada-de-pajaros-cantores-y-s-r6qlftsr28pvmco
https://baskadia.com/post/o8uf
https://www.liveworksheets.com/w/es/peliculas/7311305
https://ideas.powerautomate.com/d365community/idea/280a1850-2783-ee11-a81c-6045bdb65d35
https://groups.google.com/g/comp.text.tex/c/dNGxJje5UVE
https://replit.com/@henriettajsmith
https://events.humanitix.com/pelisplus-ver-the-marvels-2023-pelicula-completa-online-en-espanol-latino
https://player.soundon.fm/p/42e40c78-6e95-4ff0-b3cf-8154c6ef9d4e
awdawdawd
ตั้งกระทู้เมื่อ 16 พ.ย. 2566 เวลา 18:11


ชื่อ
Email
รายละเอียด
รูปภาพ ไม่เกิน 100 k
กรอกรหัสก่อนโพส
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย