องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ข้อมูลตลาด
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  grdtgyuuj ghdlkj fdg
https://wvssinc.wildapricot.org/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4QcFuEtufm_qYQo3slEJLsMB-0eGdhVVqTy6WOLWwXnnwRBbMPiWm1wZsc_xobRvRA2
https://wvssinc.wildapricot.org/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4bENyeNhd0lajbAvahYPtzswrQ4EfsVzBGohjRVtEZf_oy1tP5g2zKkEsmdLjMH6Kw2
https://wvssinc.wildapricot.org/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4aqAABu992aTV7vneEC8BBobtO8tl1BXsx53lOK54az6mxmDD_bS4ogisgQBabtlAg2
https://wvssinc.wildapricot.org/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4SSgttm1llYgR5kgYR0OzHgDtC272WViTyTTeuBCgYLpG4zYWLmW4YAf_nj8EC5rCA2
https://wvssinc.wildapricot.org/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4Vh3tVWgvuBuHzelUvUNSaCgpUvf7wDauW1zIGlogSM0bleuCrOY-RsLirKwmFz0jw2
https://wvssinc.wildapricot.org/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4Vafgut7f2MX-wEW6r2Tw0g3JBblVvy8JHS4wzt_9KHadvKK90tcvQIC4tgMgottOA2
https://wvssinc.wildapricot.org/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4cKJ0Ey8RawFu9OYer9kc2YM3ycWyAn7PlBclcOYtNzALBBtd0FH-taqYM1vOUnM2w2
https://wvssinc.wildapricot.org/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4cwObfeJM51G8NnRM2AZuiP8wb9Lzz4yKMkF5k3D4qvNGxXa71pWyvKrdSy7GwW22A2
https://wvssinc.wildapricot.org/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4T2rqzFuWgjm7eMtYq23j3Tz4FMhvgxhaaxCtAvxxJYQdT86q2Xcw3KSSpjHY2BM9w2
https://www.nbfe.net/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4QZcmGJnpoBJFwyc9V9XmG8w6AAT5DoP6stg6diOIbOA_SlJ2WjXNIwmZiv4UXNFEA2
https://www.nbfe.net/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4SjPZMyFYqNKfqZ1q9jSC5eVEkpGcAjX8bVN12g2k_ZJc2iLj2COnuIaUS3-bO3mHQ2
https://www.nbfe.net/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4T9M_RxTr2jPqbQWOih0WLiMaj7clTKP-8eP7hS14A6_jg981YOw5fU4OuggaJweaA2
https://www.nbfe.net/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4ahxvrt-XGp12kmm4A6dIPzgC_JK1Z0mHgHJ9RSz-1YQ0eSR-9CQudSwMpGGwEC7rw2
https://www.nbfe.net/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4cFMaDyf-hk9XzVlU8_bcC0n5iIINUbUn5McL-CwVHyatAnLkn5uxq5KgfIeaa9CTg2
https://www.nbfe.net/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4Qpyth46_-iLV48hnIH7im90k_ZowbxzFG0QNNddIAYc2QGIudm6SDTbCF71FNdCiw2
https://www.nbfe.net/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4Wt54iOt-kfsietYORMVgoteTvJJFNy4YG5KgAGghJsGQGV30Da-oAU00HRuOUfQsQ2
https://www.nbfe.net/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4SkWFvaxtNrMGQR_bRKMDBOOPdm6gKIM6U3p9wnusQ72fIqQOyx46hXGZ8D-nGHzCw2
https://www.nbfe.net/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4SCY-yKHRahf-Gs77DKNcqBWHXcz13cIdCpp9-G2a5s5B1V8U-08AViSBe_2sjBqsw2
https://texasnavy.org/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4ZewPG3TwLJnI_t_2DztzlPqgesxNhKpkYtBVaJL1ZQ-tcuc3becXMVqPREPrVsXZQ2
https://texasnavy.org/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4TbKgqjKbjPleC6eNMG_ZksN5rzdHMLm3TNVMKAZM7-jHezMU2sGg39aLcPJ0iAyvw2
https://texasnavy.org/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4U8_IQafCL_x3N6b6Jk90yWgifha1NqOaTfkqUC9VHPvbOCCN9MZbDl1XOjoj6IRtg2
https://texasnavy.org/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4f3dFcZdgcmffOSxSjP25aYVSL_DQctVaMPQ7RdCrrnHbAVti8QhmL5RCYnc-EBuqQ2
https://texasnavy.org/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4W2Z5FqjsB3Fo0JAHbitT1ORmVzLT8kGUMliJWAMIv3t-ukzhB6EPxYaicirV8BlkQ2
https://texasnavy.org/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4fn_3IYEmMDT8vpBzhLs-ZDn-VlWN4aVb3n0FFiqLnc9x8M0rhCMp_Xe-PTSoYHeFw2
https://texasnavy.org/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4fBmXqZpi9KEzgGgVFr52d_OcoDjOGlo3i6XpTMMbsGF9V8C_L33YibKnhecs1fC0g2
https://texasnavy.org/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4buIFNxsiN2wLHUHf5IOAJQpEiukCRG7RgCBuk6Wl9Nh9qu6coyRGbKFN0SJtwM8Fg2
https://texasnavy.org/resources/document/uTljNHN_T9II2VPclRSi4SWpV4xjnKy-hnYWtAEvYngY7fY5KWtAgzW-HV9qhYJpW5Fc97D2V8RU4K7zt7qiIw2
https://gamma.app/public/Cash-App-Money-Generator-Tool-V51-Hack-Working-2023-g2dkf98du44vxk4
https://gamma.app/public/STUMBLE-GUYS-CHEATS-UNLIMITED-FREE-GEMS-GENERATOR-NO-HUMAN-VERIFI-ythni6gzn0yte2f
https://gamma.app/public/FREE-TIKTOK-FOLLOWERS-GENERATOR-FREE-TIK-TOK-LIKES-ysvw286bd2jqds8
https://gamma.app/public/Unlimited-Spins-and-Coins-with-Coin-Master-Hack-p2ccrr070hewgzu
https://rentry.co/3zhrm
https://jsitor.com/wNectty8Ni
https://paiza.io/projects/qse-2OhFe0cpuv186LrNwg?langue=php
https://www.bankier.pl/forum/temat_ghvjbkb,63432387.html
https://glot.io/snippets/gqikecswqo
https://tempaste.com/pocdtEEg9H1
https://paste2.org/KDcbJgEG
https://zip.dk/gaeste/bog.php3/40469/
http://www.mahamodo.com/webmaster_special/yymmdd_text/25541105.aspx?id=58
https://www.trackmaniaheroeseurope.de/index.php/guestbook/index/index
jtfyuhiug
ตั้งกระทู้เมื่อ 12 พ.ย. 2566 เวลา 10:57


ชื่อ
Email
รายละเอียด
รูปภาพ ไม่เกิน 100 k
กรอกรหัสก่อนโพส
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย