องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ข้อมูลตลาด
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  The bawdy lucks are better than the area.
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/UWDvtu5b81A
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/4cvDszuQeTU
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/PQ-RNTom2bc
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/lr0SEWFkAo0
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/9gOHlp2ktTs
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/Fji2LPMfvvE
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/4s6OkratpeQ
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/94veYlvuJ9E
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/PgzsP_ks8YQ
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/IW02iT9_6CI
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/3lAPuPXyDmg
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/UPhNDB349D4
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/wEWUuQrOXHA
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/8PALtEFahzU
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/1_sPjdpqGPk
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/dMgkVm8XFMU
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/c1Yd8ZGOcGY
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/p0teFUMz4hU
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/bn184qE_qZg
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/04RrLisHJio
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/53HbgyO5D6s
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/SmhQ4DWoeF8
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/39C7W2ZeGQM
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/_AztUPX-wxY
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/VV_27eZazTs
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/CgQYK4OxAhw
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/5PFaxA6DkrM
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/s7tOG2r3vTk
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/CDhTyIsFm5w
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/CsfpQ07T_0k
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/DL9yKyOGF98
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/O6pUhQXNjGw
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/BFeZENDippw
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/vOLOhz6LIBs
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/Ni1tXXhwxQY
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/gHTT1WnUtyI
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/8980czkkRlY
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/jyfRM0oF1tk
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/eTacheNzAsU
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/RnTH1knwa9k
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/wGT6ZlC2zGY
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/bun7qFFfM3U
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/nrb2Xx_Q7SM
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/W0JgQAb7KYc
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/2DmHF4zIY8M
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/vC5igcJmBWM
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/qqtNKgYpSLQ
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/TxDnKqqBGPo
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/jpPgnFHVJ60
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/UvMDMmhhERI
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/teyypNrSXRU
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/lzPoVF0qvGs
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/tW5v3yJnJuc
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/yxg7eoLbRdA
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/f9KKE7_aJEU
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/gp6aJpgl61w
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/78xQr6Mg53M
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/-8JeZ2nTYOI
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/jq0MvLC2e6Y
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/NOJFC-ajroM
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/QV-pd9u5-34
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/SsaVrGQwKME
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/-U3nfwbALZ0
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/lDgeyLYKD9I
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/saFvMMGlp9c
https://groups.google.com/g/front-scroll-tab/c/SBdatKp5CUA
oppo
ตั้งกระทู้เมื่อ 10 พ.ย. 2566 เวลา 11:51


ชื่อ
Email
รายละเอียด
รูปภาพ ไม่เกิน 100 k
กรอกรหัสก่อนโพส
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย