องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดแยกขยะมูลฝอย/การจัดการขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 งานสาธารณสุข
 งานกองการศึกษา
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ข้อมูลตลาด
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  กระดานข่าว
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  The Timekeeper's Legacy


Emma Hartley, a curious teenager, often spent her weekends exploring the hidden corners of her small, forgotten town. During one such adventure, she stumbled upon an antique store that seemed to materialize out of thin air. Intrigued, she entered the quaint shop, where she met Mr. Alden, the enigmatic owner.

Among the dusty shelves, Emma's eyes were drawn to an ornate pocket watch displayed in a glass case. Mr. Alden noticed her fascination and smiled knowingly. He explained that the pocket watch was more than just an elegant timepiece; it held the power to traverse time itself. Emma couldn't believe her ears and dismissed it as an elaborate tale.

But when Mr. Alden handed her the watch, she felt an inexplicable connection. As she turned the golden gears, the hands started to spin backward, and in the blink of an eye, she found herself standing in the midst of a historical battlefield. The pocket watch had transported her back in time.

Emma's journeys through history continued, and she discovered that she was not the first to possess this unique ability. She learned about the timekeepers, a secret society tasked with preserving the balance of the world. But meddling with time had its consequences, and Emma had to tread carefully.

https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1142279970066256
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1142277650066488
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1142282486732671
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1141728983454688
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1141730550121198
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1138752283752358
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1138754443752142
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1138753007085619
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1139790533648533
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1139790930315160
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1139797823647804
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1139792346981685
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1138759927084927
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1138761090418144
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1141747576786162
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1141748530119400
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1139789340315319
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1139789733648613
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1139800050314248

As she explored the past, Emma encountered pivotal moments in history and met people who changed the course of civilization. She became an eyewitness to both triumph and tragedy. With each journey, she felt a growing responsibility to use the time-traveling gift for good.

One day, during her travels, she met another time traveler named Alex. He was a seasoned timekeeper with a heart burdened by the mistakes he made in the past. Alex warned Emma about the Temporal Syndicate, a dangerous group seeking to manipulate time for their own gain. They were responsible for some of history's darkest moments.

Emma and Alex formed an alliance to stop the Syndicate from wreaking havoc across time. Together, they faced perilous challenges and stood against the forces that threatened the very fabric of reality. As they grew closer, Emma realized that the pocket watch had brought them together for a reason beyond their shared mission.

In a climactic showdown, Emma and Alex confronted the leader of the Syndicate, who sought to rewrite history in their favor. It was a battle not just of power, but of principles and beliefs.

With bravery and ingenuity, Emma and Alex thwarted the Syndicate's plans. They returned to the present, exhausted but triumphant. As they bid farewell, Emma knew that their paths would cross again someday, for the legacy of the timekeepers was timeless.

Back in her small town, Emma pondered the responsibility that came with such a unique gift. She decided to use the pocket watch sparingly, only to observe and learn, not to interfere.
saleho
ตั้งกระทู้เมื่อ 28 ก.ค. 2566 เวลา 03:59


ชื่อ
Email
รายละเอียด
รูปภาพ ไม่เกิน 100 k
กรอกรหัสก่อนโพส
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย