องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
 ฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ
 ฝ่ายปกครองท้องที่
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 ประวัติ อบต./ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย
 โครงสร้างอบต.
 อำนาจหน้าที่ อบต.
 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี
 องค์ความรู้ในองค์กร KM
 ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
 ลดระยะเวลาบริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 รณรงค์ห้ามเผาป่า
 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 กิจกรรม
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 งานกิจการสภา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การบริหารความเสี่ยง
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 งานพัฒนาชุมชน
 ติดต่อเรา
 E-service
 รณรงค์งดสูบบุหรี่
 ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)
 
 สวัสดิการชุมชนต้นแบบ
 กองทุนออมวันละ 1 บาท
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพคนพิการ
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 กองทุนสามขา
 
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 

วันเดียวเที่ยวศรีค้ำ

จุดเริ่มต้น วัดเดียวเที่ยวศรีค้ำ

ไร่ชาฉุยฟง สถานที่เที่ยวถ่ายรูป มีชา กาแฟ และของฝาก  สถานที่จอดรถกว้างขวาง เวลา เปิด ปิด 08.30 น. – 17.00 น. โทรศัพท์053 771 563

 

ถ้าป่าอาชาทอง Unseen จังหวัดเชียงราย พระขี่ม้าบิณฑบาต  ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตักบาตร คือ ช่วงเวลา 08.00 – 08.30 น. เดินทางจากไร่ชาฉุยฟง 5.1 กิโลเมตร

 

ลานอาหารและการแสดงบ้านแสนสุข แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ตำบลศรีค้ำ มีการแสดงของชนเผ่าอาข่า อาหารชนเผ่าอาข่า และ ผลิตภัณฑ์ของชนเผ่าอาข่าบริการนักท่องเที่ยว ควรติดต่อ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 พ่อหลวงจันดี เบอร์โทรศัพท์ 098 838 8438 ก่อนไปนะครับ

ระยะเดินทางจาก ไร่ชาฉุยฟง 9.4 กิโลเมตร

 

สวนดอกไม้ดาวจรัสแสง ร้านขายส่งดอกไม้ ของฝากต่างๆ มีบริการร้านอาหาร ห่างจากไร่ชาฉุยฟง 7.5 กิโลเมตร  เวลา เปิด ปิด 08.30 น. – 17.00 น. เบอร์โทรศัพท์

094 526 7181

 

แหล่งเรียนรู้ การจัดการขยะบ้านสันนายาว สำหรับ ผู้ที่สนใจการจัดการขยะภายในชุมชน เพราะเราเป็นที่แรกในการจัดการขยะ โดยเตาเผาขยะเผาไหม้ในตัวเอง สามารถติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ที่เบอร์โทรศัพท์ 053 665073 ห่างจากไร่ชาฉุยฟง 1 กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
244 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053 665073 โทรสาร 053 665073

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย